QUI ESTÀ OBLIGAT A NOMENAR UN DPO/DPD

EL REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES (RGPD)


Segons el reglament europeu, el responsable i l’encarregat del tractament designaran un delegat de protecció de dades sempre que:


El tractament el dugui a terme una autoritat o organisme públic, excepte els tribunals que actuïn en exercici de la seva funció judicial.

Les activitats principals del responsable o de l'encarregat consisteixin en operacions de tractament que, en raó de la seva naturalesa, abast i/o finalitats, requereixin una observació habitual i sistemàtica d'interessats a gran escala.

Les activitats principals del responsable o de l'encarregat consisteixin en el tractament a gran escala de categories especials de dades personals i de dades relatives a condemnes i infraccions penals.


LA NOVA LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I GARANTIA DELS DRETS DIGITALS (LOPDPGDD)

En el seu article 34 indica els subjectes obligats a designar un DPO (a més de tots els que ja estaven obligats pel RGPD):


 • Els col·legis professionals i els seus consells generals.
 • Els centres docents que ofereixin ensenyaments en qualsevol dels nivells establerts en la legislació reguladora del dret a l'educació, així com les Universitats públiques i privades.
 • Les entitats que explotin xarxes i prestin serveis de comunicacions electròniques conforme al que es disposa en la seva legislació específica, quan tractin habitual i sistemàticament dades personals a gran escala.
 • Els prestadors de serveis de la societat de la informació quan elaborin a gran escala perfils dels usuaris del servei.
 • Les entitats incloses en l'article 1 de la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit:

a) Els bancs.

b) Les caixes d’estalvis.

c) Les cooperatives de crèdit.

d) L’Institut de Crèdit Oficial.

 • Els establiments financers de crèdit.
 • Les entitats asseguradores i reasseguradores.
 • Les empreses de serveis d’inversió, regulades per la legislació del Mercat de Valors.
 • Els distribuïdors i comercialitzadors d’energia elèctrica i els distribuïdors i comercialitzadors de gas natural.
 • Les entitats responsables de fitxers comuns per a l'avaluació de la solvència patrimonial i crèdit o dels fitxers comuns per a la gestió i prevenció del frau, incloent els responsables dels fitxers regulats per la legislació de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme (LPBC-FT):

a) Les entitats de crèdit.

b) Les entitats asseguradores autoritzades per a operar en el ram de vida i els corredors d'assegurances quan actuïn en relació amb assegurances de vida o altres serveis relacionats amb inversions, amb les excepcions que s'estableixin reglamentàriament.

c) Les empreses de serveis d’inversió.

d) Les societats gestores d'institucions d'inversió col·lectiva i les societats d'inversió la gestió de la qual no estigui encomanada a una societat gestora.

e) Les entitats gestores de fons de pensions.

f) Les societats gestores d'entitats de capital-risc i les societats de capital-risc la gestió del qual no estigui encomanada a una societat gestora.

g) Les societats de garantia recíproca.

h) Les entitats de pagament i les entitats de diner electrònic.

i) Les persones que exerceixen professionalment activitats de canvi de moneda.

j) Els serveis postals respecte de les activitats de gir o transferència.

k) Les persones dedicades professionalment a la intermediació en la concessió de préstecs o crèdits, així com les persones que, sense haver obtingut autorització com a establiments financers de crèdit, desenvolupin professionalment alguna de les activitats a què es refereix la Disposició addicional primera de la Llei 3/1994, de 14 d'abril, per la qual s'adapta la legislació espanyola en matèria d'Entitats de Crèdit a la Segona Directiva de Coordinació Bancària i s'introdueixen altres modificacions relatives al Sistema Financer (nota: disposició derogada per la disposició derogatòria d) de la Llei 5/2015, de 27 d'abril, de foment del finançament empresarial.

l) Els promotors immobiliaris i els qui exerceixin professionalment activitats d'agència, comissió o intermediació en la compravenda de béns immobles.

m) Els auditors de comptes, comptables externs o assessors fiscals.

n) Els notaris i els registradors de la propietat, mercantils i de béns mobles.

o) Els advocats, procuradors o altres professionals independents quan participin en la concepció, realització o assessorament d’operacions per compte de clients relatives a la compravenda de béns immobles o entitats comercials, la gestió de fons, valors o altres actius, l'obertura o gestió de comptes corrents, comptes d'estalvis o comptes de valors, l'organització de les aportacions necessàries per a la creació, el funcionament o la gestió d'empreses o la creació, el funcionament o la gestió de fideïcomisos («trusts»), societats o estructures anàlogues, o quan actuïn per compte de clients en qualsevol operació financera o immobiliària.

p) Les persones que amb caràcter professional i conformement a la normativa específica que en cada cas sigui aplicable prestin els següents serveis per compte de tercers: constituir societats o altres persones jurídiques; exercir funcions de direcció o de secretaris no consellers de consell d'administració o d'assessoria externa d'una societat, soci d'una associació o funcions similars en relació amb altres persones jurídiques o disposar que una altra persona exerceixi aquestes funcions; facilitar un domicili social o una direcció comercial, postal, administrativa i altres serveis afins a una societat, una associació o qualsevol altre instrument o persona jurídics; exercir funcions de fiduciari en un fideïcomís (trust) o instrument jurídic similar o disposar que una altra persona exerceixi aquestes funcions; o exercir funcions d'accionista per compte d'una altra persona, exceptuant les societats que cotitzin en un mercat regulat de la Unió Europea i que estiguin subjectes a requisits d'informació concordes amb el Dret de la Unió o a normes internacionals equivalents que garanteixin l'adequada transparència de la informació sobre la propietat, o disposar que una altra persona exerceixi aquestes funcions.

q) Els casinos de joc.

r) Les persones que comerciïn professionalment amb joies, pedres o metalls preciosos.

s) Les persones que comerciïn professionalment amb objectes d’art o antiguitats.

t) Les persones que exerceixin professionalment les activitats a què es refereix l'article 1 de la Llei 43/2007, de 13 de desembre, de protecció dels consumidors en la contractació de béns amb oferta de restitució del preu:

  • Comercialitzen béns mitjançant contractes de mandat de compra i venda de béns i altres contractes que permetin realitzar aquesta activitat, percebent el preu d'adquisició dels mateixos o una comissió i comprometent-se a alienar-los per compte del consumidor lliurant a aquest, en varis o en un únic pagament, l'import de la seva venda o una quantitat per al supòsit que no trobi un tercer adquirent dels béns en la data pactada.
  • Comercialitzen béns mitjançant els contractes indicats en el paràgraf anterior amb oferiment de revaloració, o si escau, amb garantia de restitució del preu d'adquisició o qualsevol altre import. Els béns a què es refereix són segells, obres d'art, antiguitats, joies, arbres, boscos naturals, animals en tot cas i així mateix aquells altres béns susceptibles de ser objecte de l'activitat descrita.

u) Les persones que exerceixin activitats de dipòsit, custòdia o transport professional de fons o mitjans de pagament.

v) Les persones responsables de la gestió, explotació i comercialització de loteries o altres jocs d'atzar presencials o per mitjans electrònics, informàtics, telemàtics i interactius. En el cas de loteries, apostes mútues esportiu-benèfiques, concursos, bingos i màquines recreatives tipus “B” únicament respecte de les operacions de pagament de premis.

w) Les persones físiques que realitzin moviments de mitjans de pagament, en els termes establerts en l'article 34 de la LPBC-FT.

x) Les persones que comerciïn professionalment amb béns, en els termes establerts en l’article 38 de la LPBC-FT.

y) Les fundacions i associacions, en els termes establerts en l’article 39 de la LPBC-FT.

z) Els gestors de sistemes de pagament i de compensació i liquidació de valors i productes financers derivats, així com els gestors de targetes de crèdit o carrego en compte emeses per altres entitats, en els termes establerts en l'article 40 de la LPBC-FT.


 • Les entitats que desenvolupin activitats de publicitat i prospecció comercial, incloent les de recerca comercial i de mercats, quan duguin a terme tractaments basats en les preferències dels afectats o realitzin activitats que impliquin l'elaboració de perfils d'aquests.
 • Els centres sanitaris legalment obligats al manteniment de les històries clíniques dels pacients (excepte els professionals de la salut que, àdhuc estant legalment obligats al manteniment de les històries clíniques dels pacients, exerceixin la seva activitat a títol individual).
 • Les entitats que tinguin com un dels seus objectes l'emissió d'informes comercials que puguin referir-se a persones físiques.
 • Els operadors que desenvolupin l'activitat de joc a través de canals electrònics, informàtics, telemàtics i interactius, conforme a la normativa de regulació del joc.
 • Les empreses de seguretat privada.
 • Les federacions esportives quan tractin dades de menors d’edat.
Utilizamos cookies
Preferencias de las cookies
A continuación, encontrará información sobre los propósitos para los cuales nosotros y nuestros socios utilizamos cookies y procesamos datos. Puede establecer sus preferencias para el procesamiento y/o consultar más información en los sitios web de nuestros socios.
Cookies analíticas Desactivar todo
Cookies funcionales
Otras cookies
Utilizamos cookies para personalizar el contenido y los anuncios, proporcionar las funciones que utilizan las redes sociales y analizar nuestro tráfico. Obtener más información sobre nuestra política de cookies.
Cambiar las preferencias Aceptar todo
Cookies